ATOMSKA I NUKLEARNA FIZIKA

0
1902

fizika proučava zakone kruženja elektrona oko jezgra, a nuklearna fizika proučava atomsko jezgro i zakone koji u njemu vladaju. Supstanca se sastoji od veoma malih čestica molekula i atoma. Atom je najmanja čestica nekog elementa koja ima osobine tog elementa. Molekul se sastoji od više istih ili različitih atoma. Riječ atom potiče od grčke riječi, a znači nedjeljiv.
Atom se sastoji od:
– negativnih elektrona koji kruže oko jezgra
– pozitivnih protona
– neutralnih neutrona koji se nalaze u jezgru.

U unutrašnjosti atoma djeluju privlačne sile, jezgro i elektroni se privlače i to održava stabilnost atoma. Atom vodonika ima jedan elektron i jedan proton i najjednostavniji je atom. Jezgro najtežeg periodnog elementa uranijuma ima 92 protona i njegov redni broj je Z = 92

Broj protona u jezgru (Z) se zove atomski broj. On određuje koji hemijski element predstavlja atom

U periodnom sistemu elementi su poredani prema rastućem atomskom broju. Broj neutrona je označen kao N. Atomska masa jezgra (A) je zbir atomskog broja i broja neutrona

 

(Z + N).