Koliki u prostor snijegu zauzima vazduh? Zanimljivi zadaci (gustina)

0
2055

 

Jedne zimske noći padao je snijeg i prekrio krov kuće, (gustina snijega je iznosila 0,2 g/cm³). Debljina snježnog pokrivača na krovu kuće dužine 20m, štirine 10m, iznosila je 30cm. Naš zadatak je da izračunamo sljedeće:

 

 

a) Koliku masu ima taj sloj svježe napadalog snijega na krovu kuće, (masa vazduha u snijegu je zanemarljiva).

b) Koliko će litara vode nastati kada se snijeg otopi?

c) Koliki prostor (zapreminu) zauzima vazduh unutar snježnog pokrivača na krovu?

d) Koliki prostor u 1dm³ snijega zauzima vazduh, pretvoriti iznos u cm³ ?

 

Analiza zadataka:

a) Svježe napadani snijeg ima gustinu 0,2g/cm³. Ako je debljina snježnog pokrivača  , dužina krova , širina : Tada se zapremina snijega na krovu može izračunati:

Zapremina snježnog pokrivača na krovu iznosi:

Gustina sniježnog pokrivača na krovu je  0,2g/cm³, pretvorićemo je:

Masa snježnog pokrivača tada možemo odrediti iz izraza:

 

Krov kuće dakle pokriva 12 tona snijega.

b) Kad dođe do topljenja snijega, masa ostaje ista, gustina vode iznosi: 

Zapremina vode koja nastaje prilikom topljenja snijega iz   ili  

c) Od 60m³ snijega topljenjem nastaje 12m³ vode. Razlika između zapremine snijega i vode nastale otapanjem snijega, je zapremina vazduha.

Dakle 60 m³ snijega sadrži pored vode 12m³ i 48 m³  vazduha, a to procentulano znači 48/60 = 4/5 zapremine snijega čini vazduh, ili

4/5 = 0,8. Tada 1dm³  sadrži 0,8dm³, kad pretvorimo u cm³ taj udio vazduha iznosi 800cm³.