Sila kao veličina

0
2764

Silu kao veličinu ne određuje samo njena jačina, pored jačine potrebno je poznavati i njen pravac i smjer u kome djeluje.Treba često znati i (tačku) mjesto gdje sila napada tijelo. To je napadna tačka. Prema tome , ačina sile, odnosno njeno djelovanje, određeno je sa četiri podataka.

 

1. Jačina (intenzitet) sile
2. Pravac djelovanja sile
3. Smjer djelovanja sile
4. Napadna tačka sile.
Pošto sila djeluje izvjesnom jačinom, ima određen pravac i smjer, ona je sila vekotrska veličina.

Vektorske veličine
Neke fizičke veličine su potpuno određene ako im je poznata brojna vrijednost. Na primjer vrijeme, masa, temperatura. Fizičke veličine koje su određene samo brojnom vrijednošću i mjernom jedinicom zovu se skalari ili skalarne veličine. Postoji veliki broj fizičkih veličina koji nije određen samo brojnom vrijednošću. Da bi odredili takve veličine moramo osim brojne vrijednosti znati i njihov pravac i smjer. Fizičke veličine koje su određene brojnom vrijednošću, pravcem i smjerom zovu se vektorske veličine.

Primjer: Da bi odredili vrijeme nekog događaja, potrebno je da znamo da je on trajao 10 s. Znači potrebno je da znamo samo brojnu vrijednost. Skalarne veličine se mijenjaju samo ako im se promijeni brojna vrijednost, dok se vektorske veličine mijenjaju ako se promijeni bilo koja karakteristika, intenzitet, pravac ili smjer. Dvije vektorske veličine su iste ako su im intenziteti isti i ako imaju isti pravac i smjer.

Predstavljanje sile
SIla se predstavlja vektorom. Vektor je strelica čija dužina pokazuje intenzitet (brojnu vrijednost), početak strelice označava napadnu tačku sile, odjsečak prave koja sadrži strelicu pokazuje pravac, a vrh strelice smjer.

Primjer: Na slici je predstvaljena sila jačine 3 jedinice sile, pravac sile je AB, a smjer od A ka B. Smjer sile prikazan usmjerenim dužima.

 

 

 

 

Sila se označava slovom F, naziv potiče od latinske riječi fortis što znači snažnojako. Silu kao vektorsku veličinu označavamo sa

Jedinica za silu je jedan njutn, Dobila je ime u čast engleskog fizičara Iska Njutna. Oznaka mjerne jedinice je N.

 

 

 

 

Mjerenje sile

Jačina sile se mjeri dinamometrom. Dinamometar radi na principu elastične opruge. Veća sila elastičnosti je ako je deformacija opruge veća. Slika  pokazu je teg veće mase više isteže oprugu. Na jednom kraju dinamometra okačena je elas tična opruga, na daščici ispod izgravirani su podioci. Na drugom kraju šipke nalazi se kazaljka. Kada na dinamometar nije okačen nikakav teret, onda kazaljka pokazuje nulu. Dinamometrom mjerimo tako što okačimo teg ili teret i posmatramo za koju vrijednost će se opruga istegnuti.

 

 

  

Dječaci na slici djeluje na tijelo istom silom F, dok je napadna tačka djelovanja različita.

 

 

[contact-form-7 id=”69″]
[contact-form-7 id=”69″]