Tri naboja (Zadaci elektrostatika)

0
2118
Na tačku P (prikazano na slici ispod), djeluje sila F1 koja potiče od naelektrisanja Q1, i sila F2 koja potiče od naelektrisanja Q2.

 

 

Sila F1 je dva puta većeg intenziteta  od sile F2. Potrebno je grafički predstavi rezultujuću elektrostatičku silu ova dva naboja koja djeluju na probni naboj u tački P.

Rješenje

Sila je vektorska veličina, a tačka P (probnii naboj) se po konvenciji uzima se uvijek kao pozitivan naboj. Skiciramo  vektor sile F1 koja djeluje izmđu Q1 i tačke P koja je odbojna, jer su i naboj Q1 i tačka P naelektrisani nabojem istog predznaka (na slici predstavljeni strelicama zelene boje).

Dok je sila F2, koja djeluje između Q2 i tačke P privlačna obzirom da su tačka P i kuglica Q2 naelektrisane nabojem suprotnog predznaka. Vektor sile F2 je dvostruko manje dužine (intenziteta) od sile F1, (na slici predstavljeni strelicama plave boje). Metodom parelelograma se može odrediti pravac i smjer rezultujuće sile R, (na slici ispod predstavljena strelicom ljubičaste boje).