Zadaci – gustina

0
2932
  1. Pretvoriti: 1. Rješenje:

 

2.  Paket ima masu 100kg. Bez obzira na to, moguće je da njegova gdustina nije veća od gustine vazduha . Ivice paketa iznose  a= 8m;  b=3m; c=5m. Uporedimo njegovu gustinu sa gustinom vazduha:

Gustina vazduha iznosi približno:

Zapremina paketa možemo izračunati pomoću izraza:

 

 

poznata je masa paketa, pa možemo izračunati njegovu gustinu:

 

Rezultat pokazuje da je gustina paketa ipak manja od gustine vazduha: