Kretanje molekula (Braunovo kretanje)

0
7662

Škotski biolog Braun pod mikroskopom je posmatrao polenov prah u kapi vode. Vidio je da se čestice polena kreću u svim pravcima. U svakom trenutku čestica polena udarala je u ogroman broj molekula vode. Kretanje čestica polena nastalo je zbog kretanja molekula vode. Po ovom naučniku takvo kretanje je dobilo ime Braunovo kretanje. Čestice osciluju i kreću se u svim pravcima i smjerovima. Ovakvo kretanje se zove još i nesređeno ili haotično kretanje.

Strelica pokazuje mijenjanje smjera kretanja čestica (cik-cak), nakon
sudara sa drugim česticama.

 

 

Molekuli različitih supstanci su različite  veličine, pa zato između molekula postoje međumolekularni prostori. Kretanje čestica je posljedica postojanja međumolekularnog prostora. One se kreću svim pravcima. Zbog velike brzine čestica i gasova dolazi do njihovog miješanja. Pojava da se različite supstance miješaju bez ikakvih spoljašnjih uticaja zove se difuzija. Molekuli tečnosti, također, prolaze kroz polupropustljive opne–membrane. Ova pojava naziva se osmoza.

Difuzija i osmoza dokazuju da između molekula postoji međumolekularni prostor.