Od čega se sastoji svako fizičko tijelo?

0
2887

Od čega se sastoji svako fizičko tijelo?

Svako tijelo je građeno od jedne ili više različitih supstanci; supstanca je u osnovi građe svih tijela. Šta bi se desilo kada bi tu supstancu usitnjavali da bi vidjeli do kojeg najsitnijeg dijela možemo doći? Jedan od zadataka fizike je da upozna građu supstanci da bi bolje mogla objasniti pojave u prirodi. Pitanje strukture supstance ljude je interesovalo još od davnina. Grčki filozof Demokrit je tvrdio da se supstanca sastoji od veoma sićušnih dijelova čestica. Svoju teoriju zasnovao je na promjenama u prirodi koje je posmatrao.

Danas se zna da se supstanca sastoji od veoma sitnih čestica koje imaju osobine te supstance. Ove čestice zovu se molekuli. Molekuli nastaju povezivanjem atoma. Mogu biti građeni od istih ili različitih atoma. Molekuli različitih supstanci su različiti.

U jednoj kapljici vode ima mnogo molekula. Struktura molekula vode vidi se na slici. Svi molekuli vode su jednaki. Molekuli vode bi se mogli dijeliti na još sitnije čestice atome, vodonika i kiseonika, ali atomi više ne bi imali osobine vode.

 

Kako izgledaju neki molekuli različitih supstanci, vidimo na slici molekul DNK.

Možemo reći da su molekuli najsitnije čestice jedinjenja (spoja) koje su građene od još sitnijih čestica – atoma. Svaki molekul se sastoji od atoma istog ili različitog hemijskog elementa. Atomi su tako sićušni da ih na glavicu čiode može stati više od 60 milijardi.

Atom je najsitnija čestica nekog elementa koja ima osobine tog elementa.
Na slici  vidimo model atoma.
Atom se sastoji od jezgra koje se nalazi u sredini. U jezgru se nalaze protoni i neutroni,
a oko jezgra velikom brzinom kruže elektroni. Unutrašnjost atoma je većinom prazan prostor. Jezgro je oko 10000 puta manje od samog atoma. Ovakav model atoma naziva se i planetarni model. Samo atom vodonika ima jedan proton, neutron i elektron. Ostali atomi se razlikuju po broju ovih čestica. Svi atomi jednog elementa su identični. Neki od elemenata su vodonik, kiseonik, zlato i srebro. Pod odre|enim uslovima atomi se mogu spajati u razne molekule. Molekula ima veoma mnogo vrsta; jedan isti atom mo`e učestvovati u građi mnogo različitih molekula. Za razliku od jedinjenja, u prirodi ima veoma mali broj elemenata.

Zrno pijeska sastoji se od 50 milijardi molekula. Svaki molekul se sastoji od 3 atoma. Atomi i molekuli su toliko sitni, da ima otprilike toliko atoma u zrnu pijeska koliko ima pijeska na nekoj plaži. Na prvoj slici su tijela napravljena od atoma elemenata, na durgoj tijela napravljena od različitih spojeva.