Mjerenje mase tijela

0
2355

Masa je veličina koja se može mjeriti upoređivanjem. To je jedna od sedam osnovnih veličina. Oznaka je m. Masa se se često zamjenjuje sa težinom ali ove veličine nisu iste.

Jedinica za mjerenje mase je 1 kg. Jedinicu mase od jedan kilogram ima tijelo napravljeno od legure platine i iridijuma u obliku valjka, čiji prečnik i visina iznose po 39 mm, slika a (na temperaturi 0o C). Ovaj etalon za masu, kao i ostali etaloni, čuva se u Birou mjera u Sevru kod Pariza.

Masu imaju i veoma sitne čestice, kao što su molekuli i atomi. Masa se mjeri vagom. Vaga radi na principu poluge. Na jednoj strani stavljamo tegove sa tačno izgraviranom masom, a na drugoj tijelo koje mjerimo.

Vaga je u ravnoteži kada kazaljka pokazuje nulti podiok, odnosno kada se tasovi nalaze  u horizontalnoj ravni.

Veća jedinica od kilograma je tona. 1 t = 1000 kg
Manje jedinice od kilograma su: jedan gram i jedan dekagram. 1 kg = 1000 g

Masa se, dakle, mjeri upoređivanjem.

U svakodnevnom životu koriste se i druge vrsta vaga.