TIJELA OKO NAS – MJERENJA

0
1311

Fizičke veličine

U svakodnevnom životu postoji stalna potreba za mjerenjem. Mjerimo vrijeme trajanja
časa, vrijeme polaska u školu, svoju visinu, masu, temperaturu kad smo bolesni i sl.
Veličine koje karakterišu svojstva fizičkih tijela i fizičke pojave nazivamo fizičkim
veličinama.
Da bi mogli ispitivati bilo kakvu pojavu, odrediti svojstva fizičkih tijela, moramo
znati mjeriti fizičke veličine koje karakterišu ta svojstva.

Šta znači mjeriti neku fizičku veličinu?

 

Fizika se temelji na mjerenjima. Fizičari prirodu opisuju gradeći matematičke modele
koje potom provjeravaju eksperimentima – posebno smišljenim postupcima kojima
se, posredno ili neposredno, mjere fizičke veličine.

Kada mjerimo neku fizičku veličinu, upoređujemo je sa veličinom iste vrste koja je
uzeta za mjernu jedinicu.
Svako mjerenje fizičkih veličina svodi se na upore|ivanje neke fizičke veličine sa
veličinom iste vrste.
Neke od fizičkih veličina se mjere direktno, dok se ostale mogu mjeriti posredno mjerenjem drugih veličina, a potom izračunati iz poznatih zakonitosti koje povezuju te veličine.
Mjeriti fizičku veličinu – znači uporediti je s veličinom iste vrste koja je određena za mjernu jedinicu.
Rezultat mjerenja je izražen brojnom vrijednošću i mjernom jedinicom.