16.6 C
Sarajevo
Ponedjeljak, 27 Septembra, 2021
Ljeti, kada je vruće, u čašu sa sokom stavljamo kockice leda, kupamo se u moru, jezeru ili rijeci, dok zimi pravimo tople napitke i pri tome vidimo kako voda iz lonca isparava.   Voda, (mada i druge tvari) se može naći...
Škotski biolog Braun pod mikroskopom je posmatrao polenov prah u kapi vode. Vidio je da se čestice polena kreću u svim pravcima. U svakom trenutku čestica polena udarala je u ogroman broj molekula vode. Kretanje čestica polena nastalo je...
Od čega se sastoji svako fizičko tijelo? Svako tijelo je građeno od jedne ili više različitih supstanci; supstanca je u osnovi građe svih tijela. Šta bi se desilo kada bi tu supstancu usitnjavali da bi vidjeli do kojeg najsitnijeg dijela...
Temperatura tijela Tijela karakterišu odre|ena toplotna stanja. Neka tijela su slabije, a neka jače zagrijana. Od stepena zagrijanosti zavise i druge osobine tijela. Temperatura je fizikalna veličina koja karakteriše stepen zagrijanosti nekog tijela. Zagrijavanjem se tijelima povećava temperatura, najčešće i...
Vrijeme je povezano sa stalnim promjenama materije i njenim kretanjem. Kada bi sva tijela na zemlji mirovala i ne bi se mijenjala, ni vrijeme ne bi bilo potrebno mjeriti. Neke pojave se ponavljaju periodično, kao što je obrtanje Zemlje...
Gustina (zapreminska masa) je svojstvo svake supstance (tvari). Kada tijela napravljena od različitog materijala imaju različitu gustinu, tada će mase tih tijela, ako su iste zapremine, biti različite kao u prethodnom primjeru.   Primjer: Dijamant i trešnja su od različitog materijala, zbog...
Masa je veličina koja se može mjeriti upoređivanjem. To je jedna od sedam osnovnih veličina. Oznaka je m. Masa se se često zamjenjuje sa težinom ali ove veličine nisu iste. Jedinica za mjerenje mase je 1 kg. Jedinicu mase od jedan...
Površina Površina je izvedena fizikalna veličina koja se dobija množenjem dužine i širine. Prije računanja površine moramo mjeriti dužinu i širinu kod pravougaonika. Ako je u pitanju kvadrat, dovoljno je da izmjerimo samo jednu njegovu stranicu a. Površinu računamo po formuli: U...
Mjerenje dužine je upoređivanje dužine sa dužinom koja je određena za jedinicu. Dužina je osnovna fizička veličina koja se u praksi veoma često mjeri. Mjerenje dimenzija tijela u prostoru (dužine, širine i visine) svodi se na mjerenje dužine. Mjerite...
– Prilikom mjerenja neke fizikalne veličine neizostavno se javljaju različite vrste grešaka, uzrokovane nesavršenošću mjernog pribora ili onog koji mjeri. – Mjereći istu fizikalnu veličinu jednakim načinom više puta, desit će se da se dobiveni rezultati međusobno ipak razlikuju. – Uopšteno...